Kasulikud viited

Turbauuringute andmebaas

Sisaldab üle 34 000 turba omaduste laboratoorse määrangu (botaaniline koostis, tuhasus, lagunemisaste, pH). Andmebaasis on 560 turbaala uuringutulemused, turbakihi paksus, erinevate turbaliikide levik turbaala piires ja lühikirjeldused.

2753 proovipunkti detailsed andmed on seotud koordinaatsüsteemiga (EH2000) ning tähtsal kohal on ka turbalade tehnilised plaanid, mis on kasutajale esmakordselt tehtud kättesaadavaks digitaalselt. „Eraldi vajab ära märkimist, et turba botaaniline koostis on analüüsitud ja esitatud üksikute taimeliikide kaupa. Esmakordselt on turba andmed esitatud digitaalsel kujul, mis võimaldab kasutajal päringute kaudu saada detailset infot,“ kinnitab Mall Orru.

 

Vaata lähemalt

Kliimaministeerium

Kliimaministeerium vastutab Eestis maapõueressursside (sh turba) säästliku ja perspektiivika kasutamise eest. Turba kasutamist reguleerivad Eestis Maapõueseadus ning selle alamaktid.

Vaata lähemalt

Eesti Märgalade Ühing

Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti märgalade (sood, lamminiidud jne) kaitsele ja arukale majandamisele ning nendega seonduvate loodusressursside (turvas, järvelubi jne) säästlikule majandamisele.

Vaata lähemalt

Eestimaa Looduse Fond

ELFi sihiks on aidata kaasa allesolevate soode säilimisele ja vajadusel kuivendusest rikutud osade taastamisele. Seda eelkõige olemasolevatel looduskaitsealadel, kus on juba kokku lepitud tegevused soode hoidmiseks.

Vaata lähemalt

International Peatland Society

Rahvusvaheline turbaühing (International Peatland Society- IPS) on nii eraisikuid, ettevõtteid kui organisatsioone koondav sõltumatu ühing, mille eesmärgiks on turbaalade ja turba ressurssi vastutustundlik ja jätkusuutlik majandamine.

Vaata lähemalt

Wetlands International

Ülemaailmne märgalade kaitsega tegelev mittetulundusühing.

Vaata lähemalt

Energy Peat Europe

Energy Peat Europe (EPE) esindab kütteturba positsiooni Euroopa Liidu tasemel. Ühingu eesmärgiks on kütteturbaga seonduvate regulatsioonide monitoorimine, erinevatel avalikel aruteludel osalemine ning sotisaalmajanduslikult mõistlike otsuste propageerimine.

Vaata lähemalt

Growing Media Europe

Growing Media Europe AISBL on rahvusvaheline kasvusubstraatide tootjaid esindav mittetulundusühing Euroopa tasemel. Nende põhieesmärgiks on kasvusubstraate puudutavate regulatsioonide monitoorimine ning valdkonna õiglase ja ausa kaubanduse propageerimine Euroopas.

Vaata lähemalt

Responsibly Produced Peat

RPP tegeleb ausa ja vastutustundliku turba tootmise sertifitseerimisega. Sertifikaat on ettevõtetele vabatahtlik.

Vaata lähemalt

Kontaktid

MTÜ Eesti Turbaliit

Männiku tee 104, TALLINN 11216

info@turbaliit.ee
Saada sõnum